Ogłoszenia Parafialne na XXII niedzielę zwykłą 1.09.2019r.

1. Dzisiaj przeżywamy 80-ta rocznica wybuchu Wojny Światowej. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się o godz. 04.45 uroczystym apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na  Westerplatte. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. We wszystkich kościołach Archidiecezji Gdańskiej przez 5 minut o godz. 14.00 mają zabić dzwony niosące przesłanie pamięci, przestrogi i pokoju.

2. W I czwartek miesiąca odwiedzę chorych z posługa sakramentalną. Po wieczornej Mszy św. będziemy modlić się o powołania kapłańskie i zakonne.

3. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30 Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i litania do Najśw. Serca Jezusowego.

4. W I sobotę miesiąca zapraszamy członków wspólnoty różańcowej o godz. 17:30 do kaplicy.

5. Po przerwie wakacyjnej wracają do stałego planu spotkania parafialnych grup duszpasterskich dla  dzieci, młodzieży i dorosłych.

- w poniedziałek zapraszamy na godz. 18.00 do kościoła na spotkanie wszystkich zainteresowanych wspólnotą Rodzice i  Miłość.

- w środę na 18.00 zapraszamy do sali gimnastycznej przy ul. Suchej osoby zainteresowane  wspólnotą Młodzi i Miłość.

- w czwartek na godz. 19.00 zapraszamy do salki przy plebanii młodzież klas VII i VIII .

-  już teraz zapowiadamy, że w przyszłym tygodniu we wtorek 10 września o godz. 18.30 odbędzie się w  kaplicy spotkanie rodziców dzieci klas III, które w tym roku przystąpią do I  Komunii św.

- w piątek o godz. 19.00 odbędą się na boisku szkolnym zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzone przez osoby dorosłe

- w niedzielę o godz. 10.15 spotyka się na chórze kościoła schola liturgiczno - muzyczna. Zapraszamy nowe osoby do zespołu.

6. Zostało kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę autokarową do Wilna w dniach 10-13 października. Koszt wyjazdu to: 750 zł. Programy wyłożone zostały na ławkach. Zainteresowanych prosimy o  podejście do  zakrystii.

7. Polecamy Gościa Niedzielnego i książkę „ Gdańsk Letnica. Historia i nowy początek”.

 

 

Czytaj dalej...

DOKUMENT Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców”

W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 września. Zajęcia te – organizowane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe – mogą występować pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. Dlatego trzeba przypomnieć o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace rad rodziców, które mogą mieć szeroki wpływ na sytuację w szkole i zapobiegać demoralizacji dzieci.

Świadomość praw rodziców oraz ich aktywne zaangażowanie w działalność rad rodziców są tym ważniejsze, że w ostatnich miesiącach miały miejsce przypadki wprowadzania do szkół zajęć wbrew przepisom obowiązującego prawa, z powołaniem się wyłącznie na autorytet władz samorządowych, jako organu prowadzącego. W wielu miejscach nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy nie znają i nie stosują przepisów stojących na straży praw rodziców.

Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). Te normy są uszczegółowieniem zasady pomocniczości, zgodnie z którą ingerencja władzy publicznej w życie rodziny jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ta nie może sama prawidłowo realizować swoich zadań. Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

Podstawowym instrumentem, z którego może skorzystać każdy rodzic, jest złożenie oświadczenia wychowawczego przypominającego, że na udział dziecka w jakichkolwiek zajęciach nieobowiązkowych potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którą poprzedzić powinno przekazanie mu szczegółowych informacji na temat ich programu oraz podmiotu, który ma je prowadzić. Zgoda na zajęcia dodatkowe nie powinna mieć charakteru „ogólnego” ani „blankietowego”, co jest w niektórych szkołach praktykowane – rodzic powinien wyrazić zgodę na udział w każdym cyklu zajęć osobno.

Niezwiązane z podstawą programową treści demoralizujące dziecko mogą się pojawić także podczas zajęć obowiązkowych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji,rodzic powinien zawiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw rodziców. Trzeba przypomnieć, że wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia. Ważną pomocą dla wszystkich rodziców może być także zapoznanie się z opracowaniami dotyczącymi praw, które przysługują im w procesie edukacji.

Równie ważne jest włączenie się już na początku roku w prace „trójek klasowych” i rad rodziców, którym przepisy dają szerokie kompetencje i pozwalają istotnie wpływać na sytuację w szkole. Współpraca szkoły z jakimkolwiek stowarzyszeniem lub inną organizacją wymaga wyrażenia przez radę rodziców pozytywnej opinii (art. 86 Prawa oświatowego). To rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala m.in. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Rodzice mogą podczas prac nad tym dokumentem wykluczyć prowadzenie w szkole deprawujących zajęć oraz przypomnieć, że wychowanie człowieka powinno być realizowane w sposób integralny. Rada może także występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 Prawa oświatowego). Dzięki zaangażowaniu w jej prace rodzice mogą nie tylko monitorować sytuację szkoły, ale też zapobiegać pojawieniu się treści demoralizujących.

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją wymaga od rodziców nie tylko wiedzy, ale też zaangażowania. Obowiązujące przepisy pozwalają rodzicom skutecznie wpływać na sytuację w szkole, w tym oferując środki prawne umożliwiające powstrzymanie godzącej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra – Częstochowa, 27 sierpnia 2019 roku

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

 

Czytaj dalej...

Jubileuszowa pielgrzymka do Wilna 10 - 13.10.2019 r.

Dzień 1. Czwartek 10.10.

Zbiórka uczestników przed kościołem w Letnicy o 7:00 Przyjazd do  Kowna. Zwiedzenie rynku, katedry i dawnego Kolegium Jezuickiego w którym nauczycielem był Adam Mickiewicz. Przyjazd do  Wilna na  obiadokolację i nocleg ( około 19:00).

Dzień 2. Piątek 11.10

Śniadanie. Zwiedzanie Wilna z miejscowym przewodnikiem: Plac Ratuszowy, siedziba Prezydenta Litwy, przejście zaułkiem Bernardyńskim pod pomnik A. Mickiewicza, zwiedzanie Muzeum poety, zaułek gotycki z kościołami św. Anny i Franciszkanów Bernardynów, dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego, przejście ulicą Szklaną na Plac Ratuszowy, kościół św. Kazimierza, Cela Konrada na  dziedzińcu Klasztoru Bazylianów, cerkiew św. Ducha, kościół św. Teresy. Godz. 17:00 Msza Święta w kościele Miłosierdzia Bożego. Powrót do  hotelu na obiadokolację i  nocleg.

Dzień 3. Sobota 12.10

8:00 Śniadanie. 9:00 Msza św. w Kaplicy Bł. Michała Sopoćki. Spotkanie z  przewodnikiem i dalsze zwiedzanie Wilna: Katedra św.  Stanisława, zwiedzanie zamku Książąt Litewskich. Przejazd autokarem do  domu, gdzie mieszkała siostra Faustyna Kowalska. Odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Przejazd do kościoła św. Michała,

 a następnie do kościoła św. Piotra i  Pawła, wizyta na Górze Trzech Krzyży (oglądnie panoramy Wilna), Cmentarz na Rossie, czas wolny, powrót do hotelu na obiadokolację oraz nocleg.

Dzień 4. Niedziela 13.10

7.00 Msza Św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. 8:30 Śniadanie. 9:30 możliwość udziału w głosowaniu w wyborach parlamentarnych w Ambasadzie Polskiej w Wilnie. Wyjazd do  Trok, zwiedzanie zamku na wyspie oraz zapoznanie się z kulturą karaimów (narodu pochodzenia tureckiego), degustacja typowych pierogów tj. kibiny karaimskiej. Ok. 12.00 wyjazd do Polski. Powrót do Letnicy około 22:00.

 • Koszt uczestnictwa wynosi: 750 zł
 • Noclegi i wyżywienie- Hotel Panorama w centrum Wilna
 • Zapisy przyjmowane są w zakrystii po każdej Mszy Św. w terminie od  11.08. 2019 r. Decyduje kolejność wpłat.
 • Spotkanie organizacyjne odbędzie się we  wtorek 3  września 2019 r. godz. 18:00 w kaplicy ( Msza Święta w  intencji pielgrzymki, a po niej omówienie planu)

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Parafia Rzym. Kat. pw. św. Anny i Joachima

ul. Sucha 3

80-531 Gdańsk

Santander Bank Polska S. A.

Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914

NIP: 957-08-48-105

Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na XIX niedzielę zwykłą 11.08.2019r.

1. Witamy gości i wczasowiczów korzystających z odpoczynku na terenie Naszej Parafii. Zapraszamy do udziału w niedzielnej Mszy świętej, odprawianej o godzinie 9:00, 11:00 i  18:00. Ponadto zachęcamy do udziału w codziennej liturgii, która jest sprawowana o  godzinie 18:00 w kaplicy
2. Kalendarz liturgiczny obecnego tygodnia:
• Poniedziałek: Wspomnienie Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
• Czwartek: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia przypada również 99 rocznica „Cudu nad Wisłą” i Święto Wojska Polskiego. Msze Święte będą odprawiane w naszym kościele o 9:00 i 18:00
• Sobotę: Wspomnienie Świętego Jacka, prezbitera
 
3. W okresie wakacyjnym biuro parafialne jest czynne w ciągu tygodnia zawsze po Mszy św.  Zainteresowanych prosimy o podejście do zakrystii. 
4. Polecamy Gościa Niedzielnego i książkę „ Gdańsk Letnica. Historia i nowy początek”.
Czytaj dalej...

Serdecznie zapraszamy na Odpust Parafialny

Serdecznie zapraszamy
 
26 lipca o godz. 17:00 do Klubu Gama przy ul. Starowiejskiej 16 na wykład wybitnego historyka Gdańska prof. Andrzeja Januszajtisa o dziejach naszego rejonu miasta oraz  prezentację książki 
pt. „Gdańsk Letnica. Historia i  nowy początek.”
Przewidziano czas na dyskusje oraz  wspólny poczęstunek dla  uczestników.
          27 lipca o godz. 18:00 odbędzie się w kościele parafialnym Eucharystia w  intencji mieszkańców Letnicy pod  przewodnictwem ks. dr Krzysztofa Gąseckiego. Po niej rozpocznie się Festyn Rodzinny
połączony z różnymi atrakcjami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkańców Nowej Letnicy.

Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na XV niedzielę zwykłą 14.07.2019r.

1. Przeżywamy czas wakacji i urlopów. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku. Witamy też gości przybywających do naszej parafii. 

2. Zapraszamy do udziału w niedzielnej Mszy świętej, odprawianej o godzinie 9:00, 11:00 i 18:00. Ponadto zachęcamy do udziału w codziennej liturgii, która jest sprawowana o godzinie 18:00 w kościele.

3. 26 lipca o godz. 17:00 zapraszamy na wykład wybitnego historyka Gdańska prof. Andrzeja Januszajtisa o dziejach naszego regionu miasta oraz  prezentację książki pt. „Gdańsk Letnica. Historia i nowy początek.” Przewidziano czas na dyskusje oraz wspólny poczęstunek dla uczestników.

4. Serdecznie zapraszamy na zbliżający się nasz Odpust Parafialny w sobotę 27 lipca o godzinie 18:00. Mszy Świętej będzie przewodniczył ks. dr Krzysztof Gąsecki z Bytowa. Jak co roku odbędzie się również festyn rodzinny połączony z różnymi atrakcjami, który organizujemy we współpracy z  Klubem Gama. 

5. Kalendarz liturgiczny obecnego tygodnia:

• Poniedziałek: wspomnienie Św. Bonawentury, biskupa i  doktora Kościoła

4. W okresie wakacyjnym biuro parafialne jest  czynne w ciągu tygodnia zawsze po Mszy św.  Zainteresowanych prosimy o podejście do zakrystii. 

6. Polecamy Gościa Niedzielnego i książkę „ Gdańsk Letnica. Historia i nowy początek”.

Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na XIV niedzielę zwykłą 7.07.2019r.

1. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku. Witamy również gości przybywających do  naszej parafii. 
2. Zapraszamy do udziału w niedzielnej Mszy świętej, odprawianej o godzinie 9:00, 11:00 i  18:00. Ponadto zachęcamy do udziału w codziennej liturgii, która jest sprawowana o  godzinie 18:00 w kaplicy obok kościoła.
3. Kalendarz liturgiczny obecnego tygodnia:
• Poniedziałek: wspomnienie Św. Jana z Dukli, prezbitera
• Czwartek: święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy
• Piątek: wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z  Kwerfurtu, biskupa i męczennika
• sobota: wspomnienie Św. pustelników Andrzeja Świerada i  Benedykta
4. W okresie wakacyjnym biuro parafialne jest  czynne w ciągu tygodnia zawsze po Mszy św.  Zainteresowanych prosimy o podejście o godz. 18:30 do zakrystii. 
5. Zakończyliśmy kolejny wakacyjny obóz parafialny z udziałem 35 osób. Dziękujemy opiekunom i  wszystkim którzy  umożliwili dzieciom i młodzieży naszej parafii przeżycie wspaniałego czasu wspólnego wypoczynku, zabawy i  modlitwy.
6. 13. 07. 2019 r. od godz. 10:00 do 17:00 będzie miał miejsce obok Stadionu w  Letnicy wielki festyn z okazji 30 lecia AmberExpo. Przewidziano wiele atrakcji dla różnych grup wiekowych. Imprezie towarzyszyć będzie zbiórka na budowę przedszkola w Letnicy. Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej naszej parafii.
7. Polecamy Gościa Niedzielnego oraz książkę o historii naszej parafii.
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 16.06.2019 r.

1. W poniedziałek obchodzimy, wspomnienie świętego Brata Alberta Chmielowskiego
2. W  czwartek Przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Po Mszy świętej o godz. 9.00 wyruszy procesja Eucharystyczna następującymi ulicami: Starowiejską, Stalową, Niecałą, Rybitwy, Stalową, Szklaną Hutą, Starowiejską, Sielską, Suchą i  Michny. Na zakończenie procesji dla osób, które nie będą na Mszy św. o godz., 9.00 zostanie odprawiona druga Eucharystia. Tego dnia nie będzie Mszy św. wieczornej.
 Ołtarze będą miały następującą  lokalizację:
1) ul. Stalowa 3 
2) ul. Stalowa 12
3) ul. Starowiejska 30/Sielska
4) ul. Antoniego Michny 6
Bardzo prosimy o udekorowanie naszych okien w symbole religijne i flagi na terenie całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji. Jest to zewnętrzne świadectwo naszej wiary w  Chrystusa. Prosimy o włączenie się mieszkańców w przygotowanie poszczególnych ołtarzy pod kierunkiem wyznaczonych osób odpowiedzialnych. Niech ołtarze będą  naszym wspólnym dziełem. Dziś możemy po Mszy św. nabyć kolorowe emblematy do dekoracji naszych okien w cenie 2 zł. Niech jubileusz naszej Parafii mobilizuje nas  do dziękczynienia Chrystusowi za Jego obecność pośród Nas.
Próba prószenia kwiatków dla dziewcząt w środę o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy na  tę  próbę dziewczynki, które w zeszłym roku obchodziły I Komunię świętą oraz rocznicę, a  także młodsze dziewczynki wraz z rodzicami. Prosimy naszych parafian o przyniesienie na  tę próbę trójkątnych chorągiewek oraz  kwiatów z ogródków przydomowych i  działkowych do sypania ich podczas procesji.
Dziś przeżyliśmy uroczystość I Komunii Świętej oraz rocznicy I Komunii Świętej. Dzieciom, które dzisiaj przyjęły Pana Jezusa do swoich serc, życzymy Bożego błogosławieństwa. Nabożeństwo czerwcowe dla  dzieci i rodziców oraz wszystkich Parafian o godz. 17:30.
3. Zapraszamy dzieci na wyjazd letni do Lubichowa w dniach 2.07-5.07 . Koszt wyjazdu 160 zł. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. 
4. 20 czerwca o godz. 17:00  w Boże Ciało na Targu Węglowym odbędzie się wydarzenie pt.  Katolicy na  ulicy. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału. Niech cały Gdańsk wie z niewzruszoną pewnością, że  w mocy Bożego Ducha możemy budować nową jedność i  miłość w naszym mieście.
5. Polecamy Gościa Niedzielnego i książkę Gdańsk Letnica – historia i nowy początek.
Czytaj dalej...

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105