JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ
Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski 
w związku z pandemią koronawirusa
Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowekażdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
1. Oblicza lęku
„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy”(27.03.2020 r.).
W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata. 
Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowejinterwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.
2. Kościół jako „sakrament nadziei”
W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany. 
W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią. 
Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christusvivit, nr 1).
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312). 
3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji
W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie –obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.  
Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego,prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. 
Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia. 
Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawęsynergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.
4. Czas próby i wyboru 
Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennioineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).
Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej,do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.
Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).
Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski
Przewodniczący
Komisji Nauki Wiary KEP
 
 
 
Lublin, 31 marca 2020 r. 
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na V Niedzielę Wielkiego Postu 29.03.2020 r.


Drodzy Parafianie !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJ NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! Do  uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z  zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób. Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez zakrystię ( po lewej stronie kościoła). Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

2.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Tego dnia odwiedzę chorych z  posługą sakramentalną. Jest to również 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.


3. W pierwszy piątek miesiąca po Eucharystii zostanie odmówiona Litania do Najśw. Serca Jezusowego. Z racji zbliżających się świąt zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty. By nie tworzyć kolejek, będzie ku temu okazja codziennie 15 minut przed  wieczorną Mszą Św. w zakrystii. 


4. Za tydzień przeżywamy Niedzielę Palmową dla upamiętnienia uroczystego wjazdu Chrystusa do  Jerozolimy. Już teraz zapraszam do udziału w transmisji niedzielnej Eucharystii z naszego kościoła o godz. 11:00. 


5. Zachęcam do odczytania umieszczonych w gablocie oraz na stronie internetowej komunikatów Kurii Metropolitalnej.


6. Mimo obiektywnych przeszkód kontynuujemy prace budowlane przy budowie zaplecza duszpasterskiego naszej  parafii. W tym tygodniu wykonamy nową ławę fundamentową. Dziękujemy osobom, które nas w tym dziele dotychczas wsparły. Liczymy na kolejnych ofiarodawców. Wpłaty na ten cel można dokonywać na konto bankowe umieszczone na stronie internetowej naszej stronie internetowej: parafialetnica.pl .


7. W tym czasie próby dla całego świata, zapraszam wszystkich do codziennego różańca o godz. 20:30. Wraz z Wami będę łączył się w modlitwie z kaplicy naszego kościoła. 

Czytaj dalej...

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW?

Aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy Świętej nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
Transmisja powinna być zawsze na żywo – nie można odtwarzać Eucharystii. Kościół zachęca nas, żeby transmisje Mszy Świętych przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.
Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
Nie mając możliwości przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. 
Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło
KOMUNIA DUCHOWA
Istnieje możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy.  Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie z 1983 r. stwierdziła, że chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale, 6.08.1983, 4.), zaś papież Benedykt XVI przypomniał, że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej” (Sacramentum caritatis, 55). 
Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Kościoła dotyczy zwłaszcza chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów, ale zaleca się ją także wszystkim, którzy z innych, obiektywnych względów nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej, na przykład chorym, czy uwięzionym. Aktualna sytuacja związana z pandemią i możliwością zarażania się wpisuje się w katalog wyżej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej. 
Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci, którzy przyjęli Komunię Świętą w danym dniu w kościele. Co więcej, można ją praktykować wielokrotnie w ciągu jednego dnia, gdyż celem życia chrześcijańskiego jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem. Należy przypomnieć, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Choć Komunia duchowa jest ograniczona tylko do wewnętrznego aktu wiary, jednak może przynieść pogłębienie więzi z Jezusem, pomóc w walce z pokusami i uwrażliwić na innych ludzi.
Możliwość przyjęcia Komunii duchowej mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni, jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media, a także chorzy i cierpiący. W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy: 
1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii; 
2) wzbudzić  miłość ku Niemu; 
3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
Czytaj dalej...

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.
związaną ze stanem epidemii w Polsce
LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ 
LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU 
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB! 
Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy 
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję 
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez zakrystię (po lewej stronie kościoła)
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, 
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.
Dziękuje za zrozumienie!
Wasz Duszpasterz
Czytaj dalej...

Ogłoszenia Parafialne na IV Niedzielę Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

DRODZY PARAFIANIE ! 
Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które  jestem zobowiązany wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Liczba uczestników Mszy św. i  nabożeństw nie może przekraczać 50 osób, dlatego proszę o  skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej przez media. Niedzielna Eucharystia z naszego kościoła jest transmitowana na fanpage fb naszej parafii oraz na stronie parafilanej- parfialetnica.pl. Do bezpośredniego uczestnictwa w  Mszach świętych w kościele zapraszam tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną i  ich  najbliższych, z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń. Zachęcam do  rodzinnej modlitwy w  intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii szczególnie o godz. 20:30, a  także  proszę o wrażliwość na osoby, które  potrzebują pomocy i  wsparcia.
 Wszystkie dodatkowe komunikaty związane z koronawirusem są umieszczone na stronie internetowej Naszej Parafii: parafialetnica.pl i profilu fb.
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Drzał 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Tel. do biura parafialnego – 668-202-191
 
1. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Zauważamy to  w  zmianie koloru szat liturgicznych kapłanów, które są różowe tylko dwa razy w  roku: w połowie Adwentu i  właśnie dziś - w połowie Wielkiego Postu. Jesteśmy wezwani szczególnie w tym czasie do nawrócenia, aby  odkryć, że źródłem szczęścia jest pojednanie z  Bogiem i ludźmi. 
 
2. Z racji zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy tegoroczne nabożeństwa oraz rekolekcje Wielkopostne.
 
3. W środę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego to również dzień Świętości Życia i  Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Skorzystajmy tego dnia z udziału Mszy św. poprzez transmisje. 
Czytaj dalej...

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”
 
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa
Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego
tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej
będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy
(kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej.
Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego
wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w
zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami
diecezjalnymi -  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i
wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z
tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych
czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy
nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej
modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a
także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym
bardzo trudnym momencie.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:
https://gdansk.gosc.pl/doc/6221053.Najnowsze-e-wydanie-Goscia-Niedzielnego-za-darmo
ks. Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego"
ks. Maciej Świgoń, dyrektor gdańskiego oddziału "Gościa Niedzielnego"
Czytaj dalej...

DRODZY PARAFIANIE !

Zwracam się z gorącą prośbą o zrozumienie
nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jestem zobowiązany wprowadzić
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.
Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,
dlatego proszę o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej
w telewizji, radiu, czy internecie.
Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszam tylko te osoby,
które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,
z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.
Proszę o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii.
Proszę także o wrażliwość na osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia.
 
 
 
Czytaj dalej...

Przypominamy, że jest możliwość duchowego uczestniczenia we Mszy Świętej.

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH
 
 
 
 
Niedziela, 15 marca 2020 r.
 
 
7:00 – TVP 1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
7.00 – Radio Plus z Bazyliki św. Brygidy
 
9:00 – Polskie Radio (Program Pierwszy) i Radio Maryja z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie
9.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej
 
9:30 – Telewizja TRWAM z Jasnej Góry
 
10.00 - na facebookowym profilu - Parafia Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk Żabianka
 
11.00 – TVP 1 z Jasnej Góry
 
12.00 – Radio Gdańsk z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju
12.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej
 
13:00 – TVP POLONIA z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu
 
18.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej
 
20.00 - na facebookowym profilu "Gość Gdański" z Archikatedry Oliwskiej
 
TV Chopin
TV Chopin (Wejherowo, Reda, Rumia, Strzebielino, Gniewino, Bożepole, Puck) – kanały od 43 do 54, na których można oglądać bezpośrednie transmisje Mszy św.
 
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – Niedziela, 22 marca 2020 r. 
 
7:00 – TVP1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
 
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – Piątek, 20 marca 2020 r. 
 
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl 
 
Transmisja Mszy Świętej z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju
         Transmisja w Radio Gdańsk: Sobota - godz. 23.00, Niedziela - godz. 12.00
         Ponadto odbiór: Satelita Eutelsat Hot Bird; na platformie NC+ kanał 230
         Internet: external.polskieradio.pl  
 
REKOLEKCJE U OO. OBLATÓW
 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Gdańsku realizując swój misyjny charyzmat promują Rekolekcje OnLine transmitowane na żywo z kościoła św. Józefa poprzez stronę: www.gdansk.oblaci.pl/transmisja-z-kosciola/
 
Rekolekcje prowadzić będzie o. Krzysztof Czepirski OMI – przełożony wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic.
Rozpoczną się one w sobotę, 14 marca 2020 r. Mszą św. o godz. 18.00, a zakończą się odpustem ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca 2020 r..
 
Prosimy o udostępnianie na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych poniższych linków do transmisji:
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=507141713284467&id=139509546714354
 
https://m.facebook.com/events/636454927179560/
 
http://elzbietanska.pl/index.php/2020/03/13/rekolekcje-wielkopostne-15-03-18-03/
 
 
Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. Transmitującym lokalnie zwracamy uwagę, iż zawsze musi to być transmisja na żywo, aby wierni mogli uczestniczyć w aktualnie sprawowanej Eucharystii. Zachęcamy do uruchomienia tam, gdzie techniczne możliwości na to pozwalają, transmisji liturgii Mszy św. czy nabożeństw wielkopostnych on-line, za pomocą mediów społecznościowych. 
Czytaj dalej...

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

11
KURENDA NR 3/2020
KOMUNIKAT RADY STAŁEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.
Czytaj dalej...

Kontakt

 • Parafia Letnica
 • ul. Sucha 3, Gdańsk
 • e-mail: zbigniewdrzal@wp.pl
   
 • Parafia Rzym. Kat.  pw. św. Anny i Joachima
 • ul. Sucha 3
 • 80-531 Gdańsk
 • Santander Bank Polska S. A.
 • Nr konta : 17 1090 1098 0000 0001 1778 4914
 • NIP: 957-08-48-105